СТАТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ СПІЛКИ

І. Загальні  положення

      I.1.      Національна Всеукраїнська Музична Спілка – НВМС (надалі Спілка) є всеукраїнською творчою спілкою, що на добровільних засадах об’єднує професійних діячів музичного мистецтва України і діє на принципах самоврядування, взаємодопомоги і співробітництва, невтручання в творчий процес, вільного вибору форм і методів творчої діяльності, визнання авторських прав.

     I.2.      Спілка є суб’єктом творчої діяльності.

     I.3.      Спілка діє на основі цього Статуту, керуючись Конституцією, Законом «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та чинним законодавством України.  

     I.4.      Спілка незалежна у своїй статутній діяльності від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій.

     I.5.      Спілка може засновувати або вступати в міжнародні творчі організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

     I.6.      На працівників Спілки поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

     I.7.      Юридична адреса Спілки: вул. Пушкінська, 32, м. Київ 01004.

ІІ. Мета, завдання та основні форми діяльності

 

  ІI.1.      Метою Спілки є збереження і розвиток українського музичного мистецтва, підвищення його ролі у духовному житті суспільства, у справі відродження і популяризації національних музичних традицій, кращих здобутків вітчизняної і світової музичної культури та захист спільних інтересів своїх членів.

  II.2.      Основними завданнями Спілки є:                                              

–      творча діяльність,  спрямована на розвиток національної музичної культури, розроблення і втілення в життя культурно-мистецьких заходів;

–      забезпечення інтересів своїх членів, сприяння захисту їх творчої свободи, авторських, професійних і соціальних прав;

–      сприяння професійному становленню творчої молоді, розвитку народної музичної творчості, збереженню і дослідженню музичної спадщини;

–      підтримка і сприяння розвитку музичної освіти та виховання, музикознавства і музичної критики;

–      внесення пропозицій до органів влади і управління;

–      здійснення міжнародних заходів, контактів, зв’язків з питань, що відносяться до статутної діяльності.

  II.3.      Для здійснення статутних завдань і мети Спілка у відповідності з чинним законодавством та встановленим порядком:

–      організує  різноманітну творчу, інформаційну, видавничу діяльність;                     

–      створює аудіовізуальну продукцію;                                                                                                                                        

–      проводить виставки, семінари, лекції, конференції, аукціони, фестивалі, огляди, конкурси, ярмарки, авторські вечори, прем’єри, тощо;    

–      засновує засоби масової інформації, учбові заклади, науково-методичні центри;

–      може створювати організації, підприємства та установи з правами юридичної особи для здійснення творчої, господарської та іншої діяльності, правовий статус яких визначається законодавством України, Статутом Спілки а також їх власними статутами (положеннями);

–      сприяє координації творчих зв’язків професіоналів і любителів музики, практикує стажування членів Спілки у видатних майстрів  мистецтв в країні та за кордоном;

–      надає членам Спілки творчі відрядження;

–      встановлює стипендії, премії в галузі музичного мистецтва за рахунок власного Фонду;

–      створює в установленому порядку Фонд Спілки з правами юридичної особи для виконання статутних завдань і цілей Спілки і керує його роботою;

–      сприяє поліпшенню житлових умов членів Спілки та їх оздоровленню, бере участь у будівництві житла та інших об’єктів соціального, культурного і виробничого призначення, купує їх у власність Спілки;

–      надає членам Спілки і членам їх сімей путівки для лікування і відпочинку, встановлює пільгові оплати, матеріальну допомогу, позику, організовує каси взаємодопомоги;

–      сприяє працевлаштуванню своїх членів;  

–      створює та утримує будинки членів та ветеранів Спілки;

–      представляє своїх членів до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, іншими видами морального та матеріального заохочення;

–      реалізує спільні із партнерами інших країн програми, спрямовані на виконання статутних завдань Спілки;

–      встановлює систему оплати праці та регламентує умови роботи працівників Спілки, її осередків, створених Спілкою установ, підприємств і організацій.

ІІІ. Члени Спілки, їх права і обов’язки

III.1.      Членство у Спілці є індивідуальним і фіксованим.

III.2.      Членами Спілки можуть бути громадяни України, які досягли 18 років – професійні творчі працівники музичного та хореографічного мистецтва, музичного театру, естради і музичної освіти, майстри-художники із виготовлення та реставрації музичних інструментів та музично-просвітницькі діячі, творча діяльність яких становить їх основне                                    заняття і результатом якої є твори чи їх інтерпретація, наукові праці,   музично-просвітницькі та педагогічні здобутки, що мають культурно-мистецьку цінність і суспільно-вагоме значення.

III.3.      Іноземні громадяни, особи без громадянства, які внесли значний внесок у розвиток світової та української музичної культури, мистецтва та науки можуть бути прийняті до Спілки як почесні члени. Почесні члени Спілки мають право на отримання інформації про діяльність Спілки, обговорювати та вносити пропозиції щодо вибору форм і методів творчої діяльності Спілки, створювати свої відділення в інших країнах.

III.4.      Як виняток, до Спілки можуть бути прийняті особи без спеціальної музичної освіти, які беруть активну участь у розвитку музичного мистецтва.

III.5.      Прийом у Спілку проводиться керівними органами осередків Спілки на підставі письмової заяви.

III.6.      Рішення про прийом затверджує Приймальна комісія Спілки. Склад комісії затверджує Секретаріат Спілки.

III.7.      Член Спілки одержує членський квиток. Членство у  Спілці стає дійсним з моменту затвердження рішення Приймальною комісією Спілки.

III.8.      Члени Спілки мають право:

–      обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;

–      вільно обговорювати питання діяльності Спілки та її керівних органів, вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Спілки;

–      одержувати від керівних органів Спілки інформацію, пояснення стосовно діяльності Спілки;

–      звертатись до органів Спілки за усіма видами творчої, правової консультативної, соціальної та житлово-побутової допомоги;

–      об’єднуватись в неструктурні творчі групи, асоціації і т.п.;

–      за своїм бажанням вільно вийти з членів Спілки.

III.9.      Члени Спілки зобов’язані:

–      виконувати статутні завдання і вимоги Спілки;

–      брати активну участь в роботі Спілки;

–      сплачувати вступні та членські внески.

          П р и м і т к а: розміри внесків і порядок їх сплати визначаються Положенням, 

                                                 затвердженим Координаційною Радою Спілки.

III.10.      Членство у Спілці може бути припинене за порушення її Статуту.

III.11.      Виключення із Спілки здійснюють органи, яким надано право прийому.

III.12.      Виключені із Спілки можуть вступити до неї знову на загальних підставах.

III.13.      Рішення про прийом або виключення можуть бути оскаржені у Координаційній Раді Спілки. Її рішення є остаточним.                                                                                                                              

III.14.      Після припинення членства у Спілці вступні та членські внески не повертаються.

III.15.      Художні колективи, об’єднання, які беруть участь у статутній діяльності осередків Спілки, можуть бути колективними почесними членами цих осередків. Колективним членом видається свідоцтво встановленого зразка.

IV. Структура Спілки.  Виборні органи і їх компетенція

IV.1.      Спілка формується за територіально-жанровими ознаками і розповсюджує свою діяльність на всю територію України. Спілка має територіальні  осередки в обласних центрах та містах України, а також творчі об’єднання асоціації за жанровими ознаками у кожному фаховому  напрямі.

IV.2.      Спілка діє згідно з принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колективності керівництва і персональної відповідальності за доручену справу.

IV.3.      Вищим керівним органом Спілки є З’їзд, який скликається не менш одного разу на п’ять  років. Делегатами З’їзду є члени Координаційної Ради та Ревізійної комісії.

IV.4.      Термін, а також норму представництва від осередків Спілки на З’їзді визначає Координаційна Рада не пізніше, ніж за 6 місяців до його скликання. З’їзд проводиться при наявності не менше 2/3 загальної кількості делегатів. Рішення про внесення змін до Статуту Спілки, відчуження майна Спілки на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки, та про ліквідацію Спілки приймаються більшістю, не менш як 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

IV.5.      Рішення про скликання чергового або позачергового З’їзду приймається Координаційною Радою Спілки або за вимогою не менше однієї третини членів Спілки.

IV.6.      З’їзд  Спілки:

–      затверджує Статут Спілки, вносить до нього зміни; 

–      визначає основні напрямки діяльності Спілки на черговий період, розглядає і затверджує цільові програми творчої діяльності;

–      обирає Голову Спілки і його Першого заступника;

–      затверджує принципи формування і персональний склад Координаційної Ради Спілки, обирає Ревізійну комісію;

–      приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки;

–      розглядає інші важливі питання діяльності Спілки.

IV.7.      Порядок проведення виборів і форми голосування визначається рішенням делегатів З’їзду. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх.

IV.8.      Координаційна Рада:

–      формується з голів територіальних осередків, голів творчих об’єднань, асоціацій за жанровими ознаками, та провідних митців музичного мистецтва з числа членів Спілки.

–      є керівним органом Спілки в період між з’їздами і забезпечує виконання їх рішень;                                                                                                                                    

–      засідання Координаційної Ради проводяться один раз на рік;                                                  

–      на засіданнях Рада розглядає актуальні питання діяльності Спілки, формує цільові програми діяльності і розвитку Спілки й затверджує плани роботи та бюджет Спілки на кожний поточний рік;

–      здійснює контроль за реалізацією рішень З’їзду Спілки, проведення заходів, спрямованих на їх виконання;

–      вносить пропозиції про зміни та доповнення  до Статуту Спілки;

–      визначає склад Секретаріату Спілки;

–      за поданням Голови Спілки затверджує секретарів, директора Фонду Спілки;

–      затверджує основні правила, інструкції, положення з питань діяльності Спілки;

–      засідання Координаційної Ради Спілки проводиться при наявності не менше половини її складу. Рішення приймаються більшістю голосів.  

IV.9.      Голова Спілки,  Перший заступник Голови:

–      забезпечує виконання рішень З’їзду і Координаційної Ради, розглядає питання, які потребують свого вирішення. Підписує постанови, прийняті З’їздом, Координаційною Радою, та рішення Секретаріату;

–      представляє Спілку в державних, громадських органах України та міжнародних органах і підписує від імені Спілки угоди з ними відповідно до положень Статуту;

–      несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на нього З’їздом та Координаційною Радою;

–      головує на засіданнях Координаційної Ради та Секретаріату Спілки;

–      призначає працівників апарату Спілки.

IV.10.      Секретаріат Спілки:

–      здійснює керівництво діяльністю Спілки у період між засіданнями Координаційної Ради і забезпечує виконання їх рішень;

–      затверджує Статути, Положення територіальних осередків та творчих об’єднань, асоціацій Спілки; регулює їх діяльність;

–      приймає рішення про заснування та ліквідацію підприємств, установ і організацій Спілки, затверджує їх статутні документи та керівників;

–      створює і затверджує склади комісій Спілки;

–      приймає рішення про використання коштів на забезпечення організаційних, творчих і виробничих потреб, вирішує питання придбання та відчуження майна Спілки;

–      засідання Секретаріату Спілки проводиться при наявності 2/3 його складу, рішення приймаються більшістю голосів.  

IV.11.      Територіальні осередки Спілки в своїй діяльності керуються Статутом Спілки та власними Статутами, які приймаються їхніми вищими керівними органами і затверджуються Секретаріатом Спілки та які не суперечать цьому Статуту і набувають прав юридичної особи після реєстрації в установленому законом порядку.

IV.12.      Найвищим керівним органом осередків Спілки є загальні збори або конференції, які збираються раз у два з половиною роки та обирають керівний орган, голову осередку.                                                                                                                                        

IV.13.      Ревізійна комісія Спілки контролює виконання Статуту, рішень з’їздів, діяльність територіальних осередків, організацій і установ, перевіряє творчо-організаційну та фінансово-господарську діяльність Спілки, здійснює контроль за правильним веденням справ, своєчасним розглядом листів, звернень, заяв і скарг. Ревізійна комісія Спілки діє на основі даного Статуту та підзвітна З’їзду Спілки. Ревізійна комісія обирається З’їздом Спілки на термін п’ять років. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів.

V. Майно і кошти Спілки

  V.1.      У власності Спілки можуть знаходитися будинки, споруди, обладнання,  засоби, цінні папери і інше майно, придбане Спілкою. Спілка веде статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

  V.2.      Кошти Спілки формуються за рахунок:

–      вступних і членських внесків;

–      винагороди за управління майновими правами авторів та виконавців відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

–      фінансування з Державного бюджету України;

–      добровільних грошових та матеріальних внесків фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

–      прибутків, отриманих внаслідок підприємницької діяльності підприємств Спілки, які спрямовуються на виконання статутних цілей Спілки;

–      відрахування частини доходів від реалізації результатів творчої діяльності членів Спілки;

–      інших джерел, не заборонених законодавчими актами України.

  V.3.      Кошти Спілки використовуються на виконання статутних завдань.

  V.4.      Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) членів Спілки, працівників (крім сплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

  V.5.      Використовувати свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Спілки, згідно п. 133.4.1., ст. 133 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р. зі зміненнями та доповненнями.

VI. Правовий статус Спілки

VI.1.      Спілка є  юридичною особою з усіма правами, передбаченими чинним законодавством України, має круглу печатку, штампи і свої бланки із зображенням емблеми Спілки, які затверджуються Секретаріатом.

           Майно Спілки знаходиться на власному балансі.

VI.2.      Осередки Спілки мають власні печатки, штампи, бланки із зображенням емблеми Спілки.

VI.3.      Спілка, має право купувати, володіти, продавати майно, укладати угоди, користуватись кредитами, відкривати рахунки у банківських установах, порушувати позови, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.                                                                                                                                       

VI.4.      Угоди, доручення, фінансові та інші документи від імені Спілки підписуються її Головою, або Першим заступником Голови Спілки головним бухгалтером та особами, уповноваженими на це Секретаріатом Спілки.

Договори, угоди та інші документи осередків, організацій, підприємств Спілки підписуються керівниками, бухгалтерами цих осередків, організацій, підприємств та особами, уповноваженими на це їх керівними статутними органами.

VI.5.      Спілка не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх осередків, установ, господарських підрозділів, а останні не відповідають по зобов’язанням Спілки.

VII. Реорганізація, ліквідація Спілки

VII.1.      Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.

VII.2.      Реорганізація Спілки здійснюється у відповідності з рішенням З’їзду.

VII.3.      Ліквідація Спілки здійснюється у разі прийняття відповідного рішення З’їзду  або у випадках, передбачених законом.

VII.4.      У разі ліквідації Спілки забороняється розподіл майна, отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) членів Спілки, працівників (крім сплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб. У разі припинення юридичної особи Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Спілки передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Перший заступник Голови

Національної всеукраїнської музичної спілки             _______________          П.В.ЗАЇКА