Історія НВМС

Національна всеукраїнська музична спілка є одним з найстаріших та найбільших професійних творчих об’єднань митців України. Першоосновою Всеукраїнської музичної спілки було Музичне товариство імені М.Леонтовича, створене в 1922 р. за ініціативою видатних діячів української культури: К.Стеценка, П.Козицького, М.Вериківського, Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, Г.Верьовки, П.Демуцького, М.Грінченка, Г.Хоткевича, Н.Городовенка та інших. Це був надзвичайно інтенсивний період розвитку української музики, поривань її творців до високого професіоналізму універсальності жанрів та засобів виразності. Але у зв’язку з репресіями, розпочатими сталінським режимом проти української національної інтелігенції, в 1928 р. Товариство було ліквідоване. У повоєнні роки діяльність Музичного товариства (спочатку – Хорового, пізніше – Музично-хорового, Музичного) була відновлена і велась під керівництвом П.Козицького. Рада Міністрів УРСР підтримала діяльність Товариства і допомогла йому організувати в 1959-1960 pp. відділення в усіх областях республіки. Після смерті П.Козицького (I960) головами товариства були С.Козак (1960-1973), М.Кондратюк (1973-1985), Д.Гнатюк (1985-1990), А.Авдієвський (1990-2016), Є.Савчук (2016-2023).

В листопаді 1990 р. в Києві, на V з’їзді Музичного товариства, прийнято рішення про створення на його базі професійної творчої організації – Всеукраїнської музичної спілки, головою якої обрано видатного хорового диригента, педагога і музично-громадського діяча, Героя України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, професора, академіка А.Авдієвського. Першим заступником голови Спілки – заслуженого діяча мистецтв України П.Заїку.

Враховуючи заслуги у ствердженні традицій і розвитку української національної культури, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 8 жовтня 1998 р. надав Спілці статус “Національної”. Національна всеукраїнська музична спілка є творчою організацією, яка об’єднала професійних діячів музичного, хорового, джазового та естрадного мистецтва, народно-інструментальної, смичкової, баянно-акордеонної, духової, гітарної, арфової, органної музики, музично-естетичного виховання і освіти. Головним напрямком діяльності Спілки є розвиток музичної культури, втілення в життя культурно-художніх заходів і підвищення професійного, наукового і загальнокультурного рівня членів Спілки, виховання творчої молоді. В творчій структурі Спілки – 16 жанрово-фахових асоціацій та 25 територіальних осередків в усіх областях України, містах Києві та Кривому Розі.

Територіальні осередки та жанрово-фахові формування – це визначальні ланки діяльності Спілки. Зосібна, це асоціації:

 • хорове товариство ім.М.Леонтовича (голова – заслужений діяч мистецтв, доцент О.Тарасенко);
 • діячів музичної освіти і виховання (президент – заслужений діяч мистецтв України, професор Д.Радик); 
 • діячів музичного мистецтва на духових та ударних інструментах (голова – кандидат мистецтвознавства В.Слупський);
 • органістів і органних майстрів (голова – народний артист України В.Кошуба);
 • арфістів (голова – народна артистка України Н.Ізмайлова);
 • діячів народно-інструментальної музики (голова – народний артист України, лауреат Національної премії України ім.Т.Шевченка, професор В.Гуцал);
 • майстрів-художників струнно-смичкових музичних інструментів (голова – );
 • баяністів-акордеоністів (голова – заслужений діяч мистецтв України, професор А.Семешко);
 • гітаристів (голова – заслужений діяч мистецтв України, професор К.Чеченя);
 • композиторів (голова – );
 • піаністів-педагогів (президент – заслужений діяч мистецтв України, професор, доктор філософії, кандидат педагогічних наук О.Кузнецова);
 • фортепіанних дуетів (президент – заслужений діяч мистецтв АР Крим, кандидат мистецтвознавства, доцент Ю.Щербаков, м.Одеса);
 • фортепіанних майстрів-реставраторів (президент – В.Максимович);
 • бандуристів-кобзарів (голова – заслужена артистка України, професор Л.Федорова);
 • естрадних та джазових оркестрів України (президент – народний артист України М.Резницький);
 • об’єднання органної та камерної музики “Органум” м.Суми (голова – заслужений працівник культури України О.Коваль).

Членами Спілки є майже дві тисячі професійних діячів музичного мистецтва, серед них – академіки і члени-кореспонденти академій мистецтв України, народні та заслужениі артисти України, заслужені діячі мистецтв та працівники культури України, професори, та викладачі мистецьких навчальних закладів, десятки лауреатів національних та міжнародних музичних конкурсів.

Більшість членів Спілки за своїм положенням є керівниками великих художніх колективів – концертних організацій, капел, оркестрів, музичних навчальних закладів, що дає їм можливість активно впливати на громадську думку, вести єдину національну культурну політику серед найширших кіл громадськості країни.

Спілка є фундатором Національного музичного комітету України, який з 1995 р. входить до Міжнародної музичної ради ЮНЕСКО (нині Міжнародна Музична Рада – ІМС). Президент – Герой України, академік Є.Савчук (генеральний секретар – кандидат мистецтвознавства Л.Олійник).

Спілка – засновник і видавець “Української музичної газети”: головний редактор – заслужений журналіст України В.Корнійчук, (з 2016 по 2022 – О.Голинська); альманаху “Україна музична”, а також – співзасновник журналу “Музика”.

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ММР/ЮНЕСКО

У 1995 році Національна всеукраїнська музична спілка увійшла до Міжнародної Музичної Ради ЮНЕСКО та бере активну участь у всесвітніх музичних проектах, задля сприяння розвиткові дружніх творчих відносин музичних культур світу на основі їх рівноправ’я і взаємоповаги, що відповідає завданням розвитку української музичної культури, розумінню актуальних потреб міжнародного спілкування. Від імені Спілки в Міжнародній Музичній Раді виступає Національний Музичний Комітет України, президентом якого є митець зі світовим ім’ям – Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, академік, професор, генеральний директор-художній керівник Національної заслуженої академічної капели України «Думка» Євген Савчук, (1995-2016 – Анатолій Авдієвський). Генеральний секретар Комітету (з 2000 р.) – відомий музично-громадський діяч, науковець, кандидат мистецтвознавства Олександра Олійник (1995-2000 – Ніна Герасимова-Персидська).

Основною формою діяльності комітету є висунення міжнародних проектів та програм, активна участь в роботі сесій Генеральної Асамблеї Міжнародної Музичної Ради ЮНЕСКО, проведення в Україні заходів, покликаних підносити міжнародний авторитет музичної України. У цьому напрямку – багато зроблено: міжнародні фестивалі і конкурси, в рамках всесвітніх програм проведено ряд наукових конференцій, творчих лабораторій та майстер-класів. В роботі 2б-ої сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Музичної Ради в Сеулі брав участь віце-президент Національного Музичного Комітету, заслужений діяч мистецтв України Петро Заїка, а в роботі 27-ої і 28-ої сесій, які проходили в Римі й Аммані, – генеральний секретар, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, академік Ніна Герасимова-Персидська. Академік Анатолій Авдієвський проводив майстер-класи у Канадському місті Вінніпезі, де працює уславлений український хор ім.О.Кошиця. Національний Музичний Комітет України акумулював найпрогресивніші тенденції, що мають повне право розраховувати на широкі можливості світового культурного співтовариства, яке здатне мобілізувати зусилля й творчі можливості міжнародної духовної еліти, спрямовувати їх на пошук оптимальних шляхів взаємодії і взаємозбагачення народів в ім’я загальнолюдських ідеалів.

_______________________________________________________________

Brief NUMU history

The National All-Ukrainian Music Union is one of the oldest and the largest professional creative associations of Ukrainian artists. Primordial NUMU was M. Leontovych Music Society, established in 1922 on the initiative of prominent figures of Ukrainian culture: K. Stetsenko, P. Kozytskyi, M.Verykivskyi, L.Revutskyi, B.Lyatoshynskyi, G.Veryovka, P. Demutskyi, M. Hrinchenko, G. Hotkevych, N. Gorodovenko and others. It was an extremely intense period of development of Ukrainian music, its breakthroughs to high professionalism of universality of genres and means of expression. But in connection with the repression initiated by the Stalinist regime against the Ukrainian national intelligentsia, in 1928 the Society was liquidated. In the postwar years activity The Music Society (first – Choral, later – Music-Choral, Musical) was restored and conducted under the direction of P. Kozitskyi. Council of ministers of the USSR supported the activities of the Society and helped organize it in 1959-1960 branches in all regions of the republic. After the death of P. Kozytskyi (I960) heads of societies were S. Kozak (1960-1973), M.Kondratyuk (1973-1985), D.Gnatyuk (1985- 1990), A. Avdiyevskyi (1990-2016). In November 1990 in Kyiv, at the 5th Congress of the Music Society, a decision was made to create on its basis of a professional creative organization – All-Ukrainian Music Union selected by a prominent choral conductor, educator and music- public figure, Hero of Ukraine, laureate of the National Taras Shevchenko prize, Professor, Academician A. Avdiyevskyi. First Deputy Chairman Union – Honored Art Worker of Ukraine P. Zaika.

Taking into account the merits of promoting the traditions and development of Ukrainian national culture, the Cabinet of Ministers of Ukraine by its resolution of October 8 In 1998, it gave the Union the status of National. The National All-Ukrainian Music Union is a creative organization that brings together professional musicians, choral, jazz and variety art, folk-instrumental, bow, accordion, brass, guitar, harp, organ music, music- aesthetic education and education. The main focus of the Union’s activities is development of musical culture, the implementation of cultural and artistic activities and promotion professional, scientific and cultural level of members of the Union, education of creative youth. There are 16 professional associations and 25 in the creative structure of the Union territorial units in all regions of Ukraine, the cities of Kyiv and Kryvyi Rih. Territorial units and genre-specific formations are the defining links activities of the Union. Almost two thousand professional artists are members of the Union, among them are academicians and corresponding members of the academies of arts of Ukraine, folk and Honored Artists of Ukraine, Honored Artists and Cultural Workers of Ukraine, professors and teachers of art schools, dozens of laureates national and international music competitions. Most members of the Union by their position are leaders of great artistic collectives – concert organizations, chapels, orchestras, music schools, enabling them to actively influence public opinion, to lead one national cultural policy among the broadest circles of the public. The Union is the sponsor of the National Music Committee of Ukraine, which since 1995 is a member of the UNESCO International Music Council (now the International Music Council – IMC). President – Hero of Ukraine, Academician Ye. Savchuk (Secretary General – Candidate of Art Studies L. Oliynyk).

NUMU is the founder and publisher of Ukrainian Music Newspaper:

Chief Editor – Honored Journalist of Ukraine O.Holynska (until 2016 – V.Korniychuk); Almanac “Ukraine Music”, and also – co-founder of the magazine “Music”.